Kategorien:
Normalpreis: 2. Kat.: Empore, links oder rechts, Reihe 2 (57,00 €)
Normalpreis: 3. Kat.: Kleiner Saal, Reihe 3 (53,00 €)
Normalpreis: 3. Kat.: Empore, rechts, Reihe 4 (53,00 €)
Normalpreis: 4. Kat.: Kleiner Saal, Reihe 7 (49,00 €)
Kulturkreis: 2. Kat.: Empore, links oder rechts, Reihe 2 (52,50 €)
Kulturkreis: 3. Kat.: Kleiner Saal, Reihe 3 (48,80 €)
Kulturkreis: 3. Kat.: Empore, rechts, Reihe 4 (48,80 €)
Kulturkreis: 4. Kat.: Kleiner Saal, Reihe 7 (45,20 €)